Browse and search requests (page 12)

  

About 328 FOI requests found

Hej! Här kommer Post- och telestyrelsens arkivbeskrivning. Den har till uppgift att uppfylla både 1) och 2) nedan. Dokumentet är reviderat i våras. U...
Hej! Livsmedelsverkets arkivbeskrivning är på 17 sidor och kommer att kosta 64 kr att ta del av. Under ett avsnitt i denna beskrivs väldigt kortfattat...
Hej, Bifogat finns Kärnavfallsfondens arkivbeskrivning (samt klassificeringsstruktur) och beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig hälsning C...
Hej, Se bifogad arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. Båda dokumenten är från 2014. Vi håller för närvarande på och uppdaterar dokumenthantering...
Hej Jag bifogar den handling du söker. Med vänliga hälsningar Helena Wallner Rättsenheten, samordnare för diariet 010-223 83 66 [email address] Län...
Hej! Översänder arkivbeskrivning med myndighetens beskrivning av allmänna handlingar. Se bifogad fil. Med vänlig hälsning Joakim Fogelberg Arkivarie...
Hej, Begärda handlingar översänds härmed. För tydliggörande: För närvarande arbetar Kriminalvården med att uppdatera dokumenthanteringsplanen så att...
Hej Elenor, Här kommer arkivredovisning för Myndigheten för press, radio och tv. I den finns både arkivbeskrivning och beskrivning av de handlingar s...
Hej Bifogar en kopia på vår arkivbeskrivning, i den ingår även en beskrivning enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§. Vänliga hälsningar R...
Hej Översänder arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan. Vänligen Karolina Nilsson registrator Högskolan i Halmstad ----- Ursprungligt meddela...
Hej! Du efterfrågar Försäkringskassans arkivbeskrivning samt Försäkringskassans beskrivning av allmänna handlingar enligt OSL 4:2. Bifogat finns Försä...
Hej, Här hittar du dokument- och informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan), ks-koder, klassificeringsstruktur, processbeskrivningar, arkivbe...
  Hej. Sänder här MTM:s arkivbeskrivning, som också innehåller beskrivningen av allmänna handlingar.   Med vänlig hälsning Eva Pramlid ___...
Hej, Översänder på begäran nedanstående handlingar. Vänliga hälsningar, Registrator Konjunkturinstitutet >>> Elenor Weijmar <[FOI #110 email]> 20...
Hej, Enligt din begäran lämnas härmed arkivbeskrivning samt Formas riktlinjer för hantering av allmänna handlingar ut i sin helhet. Vänligen   Ma...
Hej! Här kommer vår arkivbeskrivning. 2) https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html Med vänlig hälsning R...
Hej Elinor, Jag har försökt skicka dig en PDF-fil med information om HSAN:s arkiv. Filen är på 14 MB och jag får ett felmeddelande om att mailet är fö...
Hej, Elenor! Enligt önskemål skickar jag dig - en länk till nuversionen av Pensionsmyndighetens arkivbeskrivning på vår externa webbplats: https://w...
Hej! Jag bifogar senaste version av arkivbeskrivningen, som är tänkt att täcka in både 1) och 2). Med vänliga hälsningar Mikael Ottoson Arkivarie Hög...
Bifogar Bokföringsnämndens arkivbeskrivning och processbeskrivningar av vilka framgår sökvägar och de slag av allmänna handlingar som förekommer hos...
Hej Elenor! Bifogad skickar jag med ett utdrag ur våran "Arkivhandbok" som handlar om allmänna handlingar och IFAU:s arkivbeskrivning som du hade begär...
Hej, Fastighetsmäklarinspektionen har tagit emot din begäran om allmänna handlingar. Bifogat finner du vår senaste arkivbeskrivning. Vår beskrivning...
Hej! Du kan ta del av informationen på Boverkets hemsida, här: https://www.boverket.se/contentassets/38da10ccbd1c4a338af969b466b31cab/allmanna-handli...
Hej! Vid Linköpings universitet (LiU) finns ingen aktuell arkivbeskrivning enligt 6 § arkivlagen. Det finns en äldre arkivbeskrivning som gällde enlig...
Hej Elenor Här kommer komplettering. Fortes allmänna handlingar enl OSL finns beskrivna enligt nedan: Information till allmänheten om Fortes allmänn...