Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Nämnden För Hemslöjdsfrågor arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


  
Arkivbeskrivning  
 
Nämndens övergripande verksamhet 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. NFH stärker hem-
slöjden i hela Sverige genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekono-
miska perspektiv. NFH fördelar även statligt stöd till hemslöjdsverksamhet.  
En viktig del av arbetet är information, utbildning och samordning för ett 60-tal hemslöjdskonsulenter, som 
arbetar regionalt eller som rikskonsulenter inom olika specialområden. 
Organisation och historik 
Nämnden för hemslöjdsfrågor blev en självständig myndighet den 1 juli 1981 efter förslaget från 1977 års 
hemslöjdsutredning. Mellan juli 1981 och juli 1991 hade nämnden sitt kansli hos Statens Industriverk som 
ansvarade för administrativ service (personal och ekonomi). Nämnden tillhörde Industridepartementet fram 
till 1992. Efter juni 1991 ansvarar Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) för den administrativa 
servicen. År 1992 flyttades Nämnden för hemslöjdsfrågor till Kulturdepartementet. I och med att Nutek 
avvecklades och Tillväxtverket startade sin verksamhet 1 april 2009 fick NFH en ny värdmyndighet i Till-
växtverket.  
Nämnden, som utses av regeringen för en period av tre år, består av nio ledamöter. De representerar olika 
samhällssektorer och intressen och kommer från hela landet. 
Nämndens kansli består av tillsvidareanställd personal i form av kanslichef, handläggare och administratör. 
Därutöver har nämnden arbetsgivaransvar för en tillsvidareanställd rikskonsulent i hemslöjd för barn och 
unga samt eventuella projektanställda.  
Åren 1984 till 1987 tillkom det tre arbetsgrupper till nämnden: arbetsgruppen för linfrågor (1984), arbets-
gruppen för ullfrågor (1985) och arbetsgruppen för dräktfrågor (1987). Arbetsgrupperna bildades för att 
göra en extra insats inom områdena lin, ull och dräkter. Arbetsgruppen för linfrågor lades ner 1994. Året 
därpå lades arbetsgruppen för ullfrågor ner och den som arbetade med dräktfrågor upphörde 1997. 
Januari 1997 blev rikskonsulenten i hemslöjd för barn och ungdom en permanent del av Nämnden för hem-
slöjdsfrågor. Mellan 1992 och 1996 bedrevs Rikskonsulenten i projektform. Rikskonsulentens uppgift är att 
väcka intresse för, främja och utveckla samt förmedla kunskap om hemslöjd inom området barn och ung-
dom.  
Fram till 2011 fördelades alla statliga medel till regionala kulturinstitutioner direkt av staten. Samverkans-
modellen styrs av en förordning där det framgår vilka kulturområden som omfattas samt under vilka förut-
sättningar stöd ges. Främjande av hemslöjd är ett av kulturområdena i samverkansmodellen. Samverkans-
modellen förutsätter att regionen/landstinget i respektive län på olika sätt samråder med civilsamhälle, kul-
turutövare, institutioner och kommunerna kring hur de statliga medlen skall fördelas. Endast Stockholms 
läns landsting har ännu inte gått med i modellen.  
Förhållandet mellan arbetsuppgifter och information 
1. Styra, organisera och följa upp  Nämndens protokoll med bilagor, budget, verksamhetsredogörelser och 
verksamheten 
styrdokument 
2. Ge verksamhetsstöd 
Personalakter, lönelistor, diariesystem och diarieakter  
3. Fördela bidrag till hemslöjds-
Ansökningsärenden med beslut gällande civilsamhällets hemslöjdsverk-
verksamhet 
samhet och utvecklingsprojekt samt från Stockholms länsmuseum och 
Sameslöjdstiftelsen 
4. Främja utvecklingen av hem-
Informationsmaterial, utbildningsmaterial 
slöjd 
 

Nämnden för hemslöjdsfrågor                                                                              Arkivbeskrivning 2015 
Sökingångar 
Den viktigaste sökingången till nämndens arkiv är diariet. Från början fördes diariet och registren (alfabe-
tiskt- och sakregister) manuellt. Under 1996 datoriserades diariet. Detta har utökat sökmöjligheterna bland 
nämndens diarieförda handlingar. Vidare finns en arkivförteckning enligt allmänna arkivschemat som 
sträcker sig till och med 2012 samt en dokumenthanteringsplan.  
Sekretess 
Det finns inga sekretessbelagda handlingar i nämndens arkiv. 
Gallringsbeslut 
Nämnden tillämpar de generella gallringsbesluten RA-FS 1997:6, RA-FS 2004:1, RA-FS 2006:5, RA-FS 
2013:1 och RA-FS 2015:2. Merparten av gallringen sköts av Tillväxtverket eftersom de hanterar många av 
stödprocessernas handlingar.   
Arkiv hos myndigheten 
Inga andra arkiv förvaras hos nämnden.  
Leveranser till arkivmyndigheten 
Inga handlingar har levererats till Riksarkivet.  
Andra faktorer som påverkat arkivbildningen 
Mellan 1981 och juni 1991 ansvarade Statens Industriverk för nämndens räkenskaper och personalhand-
lingar. Fr o m 1 juli 1991 övertogs administrationen av Näring- och teknikutvecklingsverket (NUTEK 1). 
Från och med 2000 övertogs administrationen av Verket för näringslivsutveckling (NUTEK 2). Från och 
med 2009 Tillväxtverket värdmyndighet för Nämnden för Hemslöjdsfrågor. Tillväxtverket ansvarar för 
verifikationer och bokföring. Tillväxtverket är också huvudansvarig för nämndens personalhandlingar (lö-
ner, personaldossier, ledighetsansökningar, m m). 
Arkivorganisation 
Nämndens kanslichef är arkivansvarig och nämndens registrator är tillika arkivredogörare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkivbeskrivningen upprättades av Meg Goldmann i oktober 1998. 
Omarbetad av Catarina Hernfalk, assistent vid Nämnden för hemslöjdsfrågor, maj 1999. 
Uppdaterad av Patrick Pettersson, arkivarie, Tillväxtverket 2011. 
Uppdaterad av Katharina Prager, arkivkonsult, 2015  
 
Bra arkivkonsult