This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Delegationen Mot Segregation arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


PROMEMORIA 
 
 
DOKUMENTDATUM 
DNR 
 
2019-02-20 
2019-2.6.2-258 
DOKUMENTTITEL 
Arkivinstruktion för Delegationen mot 
segregation fr.o.m. maj 2019 

 
 
 
Allmänt 
Allmänna handlingar ska hanteras så att insynsrätten (varje medborgares rätt att 
ta del av allmänna handlingar) upprätthålls. Denna är fastställd i svensk grundlag, 
2 kap tryckfrihetsförordningen (TF). 
 
Bestämmelser i TF utgör grunden för arkivlagen (1990:782). Riksarkivet granskar 
att statens myndigheter följer arkivlagen med följdförfattningar. 
 
Arkivansvar 
Delegationen mot segregation har enligt § 4 arkivlagen ansvar för sin arkivvård. 
 
Enligt myndighetens arbetsordning är den administrativa chefen arkivansvarig 
över övergripande arkiv- och diariefrågor och arkivbildningsplaner samt har 
beslutanderätt i fråga om utlämnande av allmän handling.  
 
Arkivansvarig 
•  Samordningsansvar för att myndighetens samtliga allmänna handlingar 
hanteras enligt rådande regelverk. 
•  Samordningsansvar för myndighetens arkivvårdsarbete. 
•  Ansvara för att Riksarkivets information når alla berörda inom 
myndigheten. 
•  Ansvara för förvaltande av dokument för arkivredovisning. 
 
Administrativa enheten
 
•  Samordningsansvar för att inkomna och upprättade handlingar registreras 
enligt gällande postrutiner och hanteringsanvisningar. 
•  Att löpande bevara, gallra, förteckna, hantera, leverera, redovisa, 
tillgängliggöra och värdera information från myndigheten. 
•  Svara för myndighetsintern information och utbildning samt 
förbättringsförslag gällande arkivvård.  
DELEGATIONEN MOT SEGREGATION 
141 52 HUDDINGE  · TELEFON VX  010-140 77 00 · INFO @DELMOS.SE · WWW .DELMOS.SE  
BESÖKSADRESS: ALFRED  NOBELS ALLÉ 7, FLEMINGSBERG  
1 (2) 
 


PROMEMORIA 
 
•  Svara för att bestämmelser om arkivlokaler följs och medverka vid ny - 
och ombyggnationer av arkivlokaler.  
•  Svara för formella framställningar till Riksarkivet samt närvaro vid 
inspektioner.   
•  Bevaka arkivfrågor. 
•  Agera administratör och systemförvaltare för myndighetens 
ärendehanteringssystem samt har beställarkompetens rörande system.  
•  Ansvarar för daglig kontroll av myndighetens postlåda samt postöppning 
och bedömer vad som ska registreras. 
•  Bevakar myndighetens gemensamma funktionsbrevlådor för e-post enligt 
gällande rutiner. 
•  Samordningsansvar för att inkomna och upprättade handlingar registreras 
enligt gällande postrutiner och hanteringsanvisningar. 
•  Agerar arkivhandläggare för myndighetens registrerade handlingar.  
 
Samtliga medarbetare  
•  Har kunskap om allmänna handlingar och vad det innebär i den dagliga 
verksamheten.  
•  Omgående hantera inkommen och upprättad allmän handling enligt 
gällande rutiner.  
•  Ansvarar för att handlingar i avslutade ärenden samt övrigt eget 
arkivmaterial rensas/gallras/bevaras enligt gällande 
hanteringsanvisningar.  
•  Ansvara för att ange sekretessparagraf i upprättad handling som omfattas 
av Offentlighets - och sekretesslagen.  
 
 
 
 
2 (2)