Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Beslutet att begära avgift för allmän handling'.Sida 1 av 4 
Umeå kommun 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
2019-09-30 
 
§ 212 
Diarienr: KS-2019/00299 
Revidering av Umeå kommunkoncerns taxa för 
allmänna handlingar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa revidering av Umeå kommunkoncerns taxa för allmänna 
handlingar enligt bilaga inklusive Axebros med fleras ändringsyrkande. 

Ärendebeskrivning 
Föreslagen revidering av Umeå kommunkoncerns taxa för allmänna 
handlingar har gjorts dels utifrån avgiftsförordningens regler, som gäller 
för statliga myndigheter, samt vissa förtydliganden och redaktionella 
ändringar. Det som har ändrats eller lagts till är markerat i rött. Den 
primära skillnaden i den reviderade versionen är att det finns en angivelse 
om uttag av avgift vid begäran om att få ut allmänna handlingar 
elektroniskt via exempelvis mejl alternativt via elektronisk lagringsmedia 
så som ett USB-minne. 
 
Ytterligare en nyhet i förslaget är möjligheten att för personuppgifts-
ansvarig (i kommunen nämnden) ta ut avgift, när en registrerad 
uppenbart ogrundat eller vid orimligt många tillfällen efterfrågar 
information om den personuppgiftsbehandling som rör den registrerade, 
detta finns det stöd för i GDPR artikel 12.5. 
 
Huvudregeln i Umeå kommunkoncern är att kopior av allmänna 
handlingar lämnas ut i pappersform och att en avgift tas ut om begäran 
omfattar tio sidor eller mer. Avgiften för en beställning på 10 sidor är 50 
kronor och avgiften för varje sida därutöver är 2 kronor. Avgift ska även 
tas ut när en kopia av en allmän handling lämnas ut i elektronisk form 
(exempelvis en PDF-fil som skickas via mejl). Avgiften ska vara densamma 
som för kopior i pappersform. Denna regel ska tillämpas om det efter en 
sekretessprövning har beslutats dels att handlingen kan lämnas ut, dels 
att det är lämpligt att handlingen lämnas ut i elektronisk form, någon 
 
Justerares sign: 
 
Utdraget bestyrks: Sida 2 av 4 
Umeå kommun 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
2019-09-30 
 
skyldighet att lämna ut i elektronisk from finns inte. Däremot har det 
enligt rättspraxis konstaterats att om man tar ut avgift för elektroniska 
handlingar ska myndigheten ha fattat beslut om detta. 
 
Enligt 2 kap. 15 § TF ska en allmän handling vid begäran lämnas ut 
skyndsamt. Den som önskar ta del av allmän handling kan göra det på två 
sätt. Genom att ta del av handlingen avgiftsfritt genom att myndigheten 
tillhandahåller handlingen på stället eller genom att få en avskrift eller en 
kopia direkt i handen alternativt skickad till sig per post mot en avgift 
enligt 2 kap. 16 § TF. 
 
Enligt 2 kap. 16 § TF är en myndighet endast skyldig att lämna ut kopia av 
allmänna handlingar på papper. Det finns alltså ingen skyldighet för 
kommunen att lämna ut en elektroniskt lagrad handling i elektronisk form 
via exempelvis mejl. Myndighet är inte heller skyldig att omvandla 
handlingar i pappersform till elektronisk form. Myndighet kan ändå välja 
att lämna ut handlingar på detta sätt. 
  
Likställighetsprincipen innebär att om man inför avgifter för allmänna 
handlingar ska dessa omfatta samtliga allmänna handlingar. Det innebär 
att vissa allmänna handlingar inte ska vara avgiftsbelagda medan andra är 
gratis. Likställighetsprincipen torde innebära att samtliga förvaltningar 
inom kommunen konsekvent bör ta ut avgifter. Dock finns möjlighet 
enligt taxan att göra undantag om det finns särskilda skäl. 
 
Med stöd av ovan föreslås att samma taxa som idag tillämpas vid 
utlämnande av allmän handling i pappersform ska gälla även vid 
utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form. Ett sådant beslut 
innebär ett enkelt förfarande för kommunens handläggare, det blir tydligt 
för enskilda och andra som begär ut handlingar och samma regler gäller 
för alla och för samtliga handlingar. 
Beslutsunderlag 
Taxa för utlämnande av allmänna handlingar. Reviderad 2019-09-30. 
Beredningsansvariga 
Carina Lidgren Heimersson 
 
 
Justerares sign: 
 
Utdraget bestyrks: Sida 3 av 4 
Umeå kommun 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
2019-09-30 
 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Hans Lindberg, Robert Axebro, Gudrun Nordborg, 
Björn Kjellsson, Petter Nilsson, Patrik Brännberg, Nils Seye Larsen, Anders 
Ågren, Anders Sellström och Elin Söderberg.  
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Mikael Berglund (S), Anders 
Sellström (KD) 
 Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Robert Axebro (C), Gudrun Nordborg (V), Björn Kjellsson (L), Petter 
Nilsson (SD), Patrik Brännberg (AP) 
och Nils Seye Larsen (MP) – att 
följande skrivning i revideringsförslaget stryks: ”Digital kopia av allmän 
handling som tillhandahålls elektroniskt”. Detta gäller såväl det i det 
första stycket samt under punkt 2. Med andra ord så vill vi att Umeå 
kommun även fortsättningsvis lämnar ut digitala kopior av allmänna 
handlingar utan avgift. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens förslag mot Axebros (C) med fleras förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för Axebro (C) med fleras förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 32 ja-röster mot 33 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
Axebros med fleras förslag.  
 
Voteringslista. 
Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 
Umeå kommunföretag AB för vidarebefordran till bolagen. 
 
 
 
Justerares sign: 
 
Utdraget bestyrks: Sida 4 av 4 
Umeå kommun 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 
2019-09-30 
 
 
 
Justerares sign: 
 
Utdraget bestyrks: 

Document Outline