Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Beslutet att begära avgift för allmän handling'.


 
  
 
 
 
 
 
 
Taxa för utlämnande av allmän handling 
 
 
Dokumenttyp: 
Taxa 
Dokumentansvarig: 
Beslutsdatum: 
Kommunledningsstaben 
2019-09-30 
Beslutad av: 
DNR: 
Kommunfullmäktige 
KS-2019/00299-4 
 

Taxa för kopiering av allmänna handlingar i Umeå 
kommunkoncern 

 
En förvaltning ska ta ut avgift enligt nedanstående taxa för att lämna ut 
-  kopia eller avskrift av allmän handling 
-  Via digitalt lagringsmedia 
-  utskrift av upptagning för automatisk databehandling 
-  kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning 
-  bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in till myndigheten 
-  Ifall en begäran enligt artiklarna 15-22 i dataskyddsförordningen, EU 2016/679, är 
uppenbart ogrundad eller orimlig får avgift enligt nedanstående taxa tas ut av 
personuppgiftsansvarig. 
 
 
1.  Kopia av allmän handling och utskrift av upptagning för automatisk databehandling. 
Detta gäller även när en handling skickas med telefax.  
 
Antal sidor 
 
Kronor  
1-9  
 
 
gratis  
10  
 
 
50  
11  
 
 
50 + 2  
12  
 
 
50 + 4  
13  
 
 
50 + 6 o.s.v.   
 
2.  Via digitalt lagringsmedia: Samma taxa som ovan angivits gäller. Tillhandahålls kopia via 
digitalt lagringsmedia tillkommer en avgift för denna. 
 
3.  Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning: 90 kronor per påbörjad 
fjärdedels arbetstimme.  
 
4.  Kopia av videobandsupptagning: 600 kronor (förvaltningen tillhandahåller digitalt 
lagringsmedia).  
2 (3) 

 
5.  Kopia av ljudbandsupptagning: 120 kronor (förvaltningen tillhandahåller digitalt 
lagringsmedia).  
 
6.  Bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in till myndigheten: 90 kronor 
per påbörjad fjärdedels arbetstimme och 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 
50 kronor. 
 
Om kopior skickas med post ska portoavgift tas ut om försändelsen väger mer än 20 
gram och avgift för kopiorna tas ut. Detta gäller även för eventuell postförskottsavgift 
eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande sända den begärda 
handlingen eller kopian till mottagaren.  
 
Avgifter avseende papperskopior gäller per sida och inte per papper, ett papper med 
dubbelsidig text räknas alltså som två sidor. Med sida avses en A4-sida. 
 
Utlämnande av kopior av allmänna handlingar till interna förvaltningar är avgiftsfritt. 
 
Förvaltningen får besluta om undantag från ovanstående taxor om det finns särskilda 
skäl. 
 
3 (3) 

Document Outline